Algemene verkoopsvoorwaarden

VinoDuo handelend onder ABC Totaal BVBA
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
1. De goederen en/of diensten worden geleverd zoals omschreven op de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen en/of diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk (per email, brief of fax) worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.
2. De goederen en/of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel een door VinoDuo – ABC Totaal BVBA ondertekende bestelbon geeft recht op een levering.
3. De levering gebeurt op 1 centraal adres bij de klant, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de klant, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de klant wordt gevraagd, uiterlijk binnen 1 werkdag na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
5. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De klant draagt de risico’s vanaf de levering.
7. Wanneer de klant de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
8. Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.
9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.